Laila Colding Lagermann

Skole- og uddannelsesforsker: bygger bro mellem forskning og praksis

Som skole-, uddannelses- og ungdomsforsker/konsulent tilbyder jeg redskaber til elever, lærere, pædagoger og skoleledere i grundskole og ungdomsuddannelse, hvilket altid sker i samarbejde med jer og jeres konkrete behov. Målet er at muliggøre glædesfyldte læringsfællesskaber i skole/uddannelse til gavn for alle implicerede – lærere og elever.

Den altafgørende lærer-elev-relation

Vi ved i dag fra bl.a. motivations- og klasseledelsesforskningen, at anerkendelse udgør en hjørnesten ift. at engagere eleverne i det, der foregår i skolen. Med afsæt i egen og andres forskning handler dette foredrag om betydningen af den professionelles relationskompetence, og om hvordan vi som professionelle med fordel kan inddrage eleverne/de unge/børnene som en del af løsningen af problemet.

Unge, stress og resiliens i uddannelse

I 2017 udgave jeg sammen en kollega en forskningsrapport om unge og stress i gymnasiet. I 2018 udgav vi bogen: "Kort og godt om unge og stress". I foredraget introduceres, med afsæt i disse publikationer, stress som et bio-psyko-socialt fænomen, ligesom vi ser nærmere på, hvordan stress hos unge er noget andet end stress hos voksne. I dette foredrag peges der endvidere på, hvad det ifølge nyeste forskning er, der ifølge de unge stresser på tværs af skole/uddannelse og fritid, ligesom vi går tættere på, hvad der virker stressreducerende og resiliensfremmende i skole/uddannelse. Med dette udgangspunkt ser vi sammen på, hvad I konkret kan gøre ift. jeres målgruppe af unge.

Udsatte unge, marginalisering og overskridelse af marginalisering

I dette foredrag går vi med afsæt i min ph.d.afhandling tæt på udsatte unge og det, der i forskningen betegnes som marginaliseringsprocesser og overskridende læring. Foredraget tager afsæt i udvalgte unges egne fortællinger og perspektiver på, hvad der er på spil i den sammenhæng

Foredrag

Den altafgørende lærer-elev-relation
Unge, stress og resiliens i uddannelse
Udsatte unge, marginalisering og overskridelse af marginalisering